Διαμαντόπετρα Λευκή

Διαμαντόπετρα Λευκή

50% Βιδιανό -  50% Ασύρτικο

Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη  Κρήτη

 

Τεχνικό φυλλάδιο